Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 15.06.2022, 15:06

Komunikaty

Informacja 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że jedyną możliwością ubiegania się o świadczenie wychowawcze 500+ jest złożenie wniosku drogą elektroniczną do ZUS. Można go złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, swojego konta bankowego lub portalu Empatia.

 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r.

nie będą rozpatrywane

 

Zarządzenie nr  10/ 2022
 

KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

z dnia 28 czerwca roku

w sprawie:

skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w  Poświętnem
  w dniach
29 czerwca do dnia 1 lipca 2022 roku.

 

Na podstawie art. 207 Kodeksu pracy - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) i § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- zarządzam, co następuje -

                                                                                                                                                                                                                     § 1

Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury zarządzam skrócenie czasu dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2022 roku.

                                                                                                                                                                              § 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem od dnia 29 czerwca do 1 lipca 2022 roku będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00.

                                                                                                                                                                                                                      § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                                                Kierownik

                                                                                                                               Gminnego Ośrodka
                                                                                                                               Pomocy Społecznej
                                                                                                                                 Grażyna Prostko

 

 

 

Gmina Poświętne przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  67 626,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022 r. wynosi: 67 626,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.            
W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 2 osób niepełnosprawnych.
Zadanie będzie realizował - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Celem uczestnictwa w programie jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie im pomocy, odpowiadającej ich potrzebom. Usługi asystencji osobistej w sposób trwały poprawią jakość życia osobom potrzebującym, efektem czego będzie poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" zakresem swojego działania będzie realizował potrzeby osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie gminy Poświętne.

 

Gmina Poświętne przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz ze środków gminy.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi: 61 463,00  zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022 r. wynosi: 49 170,00 zł

Celem Programu jest  wsparcie finansowe gmin w zapewnieniu pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, polegającej na udzieleniu pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.   

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dla dzieci w szkole i dzieci pozostających w domu. Do uzyskania pomocy osoby i rodzinny powinny spełnić również kryteria dochodowe. Program skierowany jest do osób i rodzin mieszkających na terenie gminy Poświętne.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.      

W roku 2022 z Programu „Posiłek w szkole i w domu” będą korzystały osoby starsze, niepełnosprawne,  oraz dzieci pozostające w domu i dzieci uczące się. Przeciętnie miesięcznie z tej formy pomocy skorzysta 65 osób.

 

 

 

 

Informacja dla uchodźców z Ukrainy w gminie Poświętne w języku ukraińskim

Інформація для біженців з України в ґмінні Посвєнтне
українською мовою

Tel. 788 227 405

 

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie:

   - zasiłku rodzinnego z dodatkami

   - świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski można składać w formie:

   - elektronicznej -  już od 1 lipca 2021 r.

   - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2021 r.  

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2021/2022 

TERMINY WYPŁAT:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021 r. 

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r.

 

UWAGA

Dobry Start „300 +” w ZUS

Od 1 lipca 2021 r.  zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

- portal informacyjno-usługowy Emp@tia 

  ( https://empatia.mpips.gov.pl/ )

- bankowość elektroniczną

- portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku (od lutego 2021r.) prosimy o ich składnie do 30 czerwca 2021r. (w razie złożenia wniosku po tym terminie, świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania za czerwiec). Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem ( UWAGA ZMIANA SIEDZIBY: POŚWIĘTNE, UL. SZKOLNA 2, 05-326 POŚWIĘTNE – budynek obok ośrodka zdrowia)  lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

 

U W A G A

W A Ż N Y  K O M U N I K A T

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Dokumenty i wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem można złożyć elektronicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prosimy, aby w miarę możliwości wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ składać w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA lub portalu ZUS PUE.

Osoby, które chcą złożyć wnioski osobiście lub pobrać druki wniosków proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania pod nr tel. 25 752 03 15.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 25 752 03 15.

 

Pomoc dla potrzebujących

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów

Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej okolicy.

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Informacja dotycząca pomocy psychologicznej

Informujemy, że  psycholog Pani  Barbara Wardaszko od dnia 14 maja do odwołania przyjmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem w pokoju nr 003.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w każdy czwartek w godzinach 8-13.

Jak załatwić sprawę podczas epidemii?

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że bezpośrednia obsługa mieszkańca została znacznie ograniczona.

OPS informuje aby korzystali Państwo z alternatywnych form komunikacji z Ośrodkiem przez ePUAP, e-mail, telefon.

Sprawę można to załatwić przez internet. Wystarczy profil zaufany.

Można to zrobić również przez telefon:

Telefon -  25 752 03 15

Zachęcamy do korzystania z komunikacji elektronicznej:

Kontakt mailowy do OPS:

Sprawy ogólne:

 gops@ugposwietne.pl

Pomoc społeczna:

gops.pomoc3@ugposwietne.pl

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny:  gops.alimenty@ugposwietne.pl

Przypominamy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i opiekuńcze można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także platformy e-PUAP.

Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej w walce z koronawirusem

Szanowni Państwo,

Na podstawie Decyzji nr 84/DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2020 r. oraz Rozkazu nr 71/2020 Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia 19 marca 2020 r. informujemy o możliwości udzielenia pomocy w zakresie zaopatrywania w żywność, medykamenty, sprzęt medyczny i inne produkty dla osób potrzebujących.

Pomoc udzielana jest na wniosek właściwego organu służb sanitarnych lub organu samorządu terytorialnego.

Główny nacisk  został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki .

Grupy osób objetych wsparciem:

 1. rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa;
 2. kombatanci;
 3. weterani działań poza granicami państwa;
 4. osoby starsze, powyżej 60 roku życia;
 5. osoby niepełnosprawne;
 6. osoby samotnie wychowujących dzieci;
 7. osoby poddane kwarantannie.

Dodatkowa Informacja w załączniku na dole strony.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

 

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem i  zwiększaniem się liczby zakażeń,  prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w siedzibie naszego Ośrodka Pomocy Społecznej i w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Z uwagi na zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa wizyty pracowników socjalnych odbywać się będą tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń pieniężnych tj. 500 + i św. rodzinne w miesiącu marcu

Mając na uwadze Nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w dniach wypłaty świadczeń. Jeżeli jest to możliwe starajmy się załatwiać sprawy pojedynczo, zachowajmy odpowiednią odległość od drugiej osoby, unikajmy kolejek w czasie załatwiania spraw i przebywania w większych grupach.

W celu zminimalizowania kontaktów został wydłużony termin odbioru świadczeń pieniężnych.

Świadczenia można odbierać w następujących terminach:

 • świadczenia wypłacane na poczcie 
 • od 20 do 24 marca
 • świadczenia wypłacane w banku 
 • od 20 do 30 marca

 

UWAGA !!!

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji w zakładce 300 dla ucznia.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-326 Poświętne, ul. Szkolna 2
woj. mazowieckie, powiat wołomiński
tel. / fax (0-25) 752-03-15
tel. kom. 731 775 277
e-mail: gops@ugposwietne.pl 
strona internetowa: 

http://gopsposwietne.pl/

RACHUNEK BANKOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM

03 9226 0005 0030 0142 2000 0010

Godziny pracy:

 • Poniedziałek          730 - 1530 
 • Wtorek                   1000 - 1800  
 • Środa                     dzień wewnętrzny
 • Czwartek                730 -  1530  
 • Piątek                     730 -  1530 

 

Інформація для біженців з України

Інформація для громадян України

 

 

do góry