Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 08.05.2024, 14:08

Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR  6/2024

KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

z dnia 8 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Poświętnem

Na podstawie art. 7 pkt 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 530) w związku z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) i § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/296/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 maja 2022 r., oraz Regulaminu Organizacyjnego GOPS, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się dzień 2 maja 2024 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

§ 2. Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi dnia 20 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:30 do 15:00.

§ 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

1)    wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do pomieszczeń GOPS,

2)    zamieszczenie informacji na stronie www.gopsposwietne.pl,

3)    zamieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Poświętnem.  

§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                              Kierownik
                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    /-/ Grażyna Prostko

 

 

 

UWAGA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

OD 1 SIERPNIA 2023 r. 

- ZASIŁEK RODZINNY

- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(zmiana wysokości kryterium dochodowego z 900 zł. na 1209 zł.

-STYPENDIUM SZKOLNE
(wnioski można składać do 15 września 2023 r.)

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

poniedziałek w godzinach 10.00 - 18.00

wtorek w godzinach 08.00 – 15.30

środa dzień wewnętrzny -  bez obsługi interesantów

czwartek, piątek w godzinach 08.00 – 15.30

TERMINY WYPŁAT:

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o świadczenia rodzinne złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2024 r.

 

 

                              

 

Informacja 
dotycząca zapewnienia zakwaterowania  i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł)

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 e Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 f  wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

Gmina Poświętne przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  67 626,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022 r. wynosi: 67 626,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.            
W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 2 osób niepełnosprawnych.
Zadanie będzie realizował - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Celem uczestnictwa w programie jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie im pomocy, odpowiadającej ich potrzebom. Usługi asystencji osobistej w sposób trwały poprawią jakość życia osobom potrzebującym, efektem czego będzie poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" zakresem swojego działania będzie realizował potrzeby osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie gminy Poświętne.

 

Gmina Poświętne przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz ze środków gminy.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi: 61 463,00  zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022 r. wynosi: 49 170,00 zł

Celem Programu jest  wsparcie finansowe gmin w zapewnieniu pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, polegającej na udzieleniu pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.   

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dla dzieci w szkole i dzieci pozostających w domu. Do uzyskania pomocy osoby i rodzinny powinny spełnić również kryteria dochodowe. Program skierowany jest do osób i rodzin mieszkających na terenie gminy Poświętne.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.      

W roku 2022 z Programu „Posiłek w szkole i w domu” będą korzystały osoby starsze, niepełnosprawne,  oraz dzieci pozostające w domu i dzieci uczące się. Przeciętnie miesięcznie z tej formy pomocy skorzysta 65 osób.

 

 

 

 

Informacja dla uchodźców z Ukrainy w gminie Poświętne w języku ukraińskim

Інформація для біженців з України в ґмінні Посвєнтне
українською мовою

Tel. 788 227 405

 

Informacja dotycząca pomocy psychologicznej

Informujemy, że  psycholog Pani  Barbara Wardaszko do odwołania przyjmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem w pokoju nr 003.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w każdy czwartek w godzinach 8-13.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-326 Poświętne, ul. Szkolna 2
woj. mazowieckie, powiat wołomiński
tel. / fax (0-25) 752-03-15
tel. kom. 731 775 277
e-mail: gops@ugposwietne.pl 
strona internetowa: 

http://gopsposwietne.pl/
adres  skrytki ESP: v0y3g9n2t2/skrytka

UWAGA ZMIANA OD 01.05.2023 r. 

NOWY RACHUNEK BANKOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM

93 1240 1037 1111 0011 2561 6303

Godziny pracy:

 • Poniedziałek          1000 - 1800 
 • Wtorek                   730 - 1530  
 • Środa                     dzień wewnętrzny
 • Czwartek                730 -  1530  
 • Piątek                     730 -  1530 

 

Інформація для біженців з України

Інформація для громадян України

 

 

do góry