Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r., - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2021r. do dnia 30 września 2021r.-  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2021r. do dnia 31 października 2021r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021r. do dnia 30 listopada 2021r., - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożone wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2022r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Obecny okres świadczeniowy trwa od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 877 ze zm.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Uzależnione są od kryterium dochodowego - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł.  

Przysługują:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł;
  • osobie uprawnionej (czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna):

-   do ukończenia przez nią 18 roku życia,

-   do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo

- bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
     niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1.     obywatelom polskim;

2.     cudzoziemcom:

·       jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza:

- egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

- niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. z powodu:

- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Nie przysługują:

jeżeli osoba uprawniona:

  • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2018
Data modyfikacji : 09.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry