Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2027 ) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie funkcjonuje w strukturze Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Obejmuje swoim zasięgiem gminy: Ząbki, Zielonka, Marki, Wołomin, Kobyłka, Tłuszcz, Radzymin, Klembów, Poświętne, Jadów, Strachówka, Dąbrówka. Zgodnie z właściwością miejscową Zespół przyjmuje mieszkańców powiatu wołomińskiego, osoby bezdomne, a także osoby przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywające w zakładach karnych i poprawczych, przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia. Siedzibą Zespołu jest budynek Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie.

Zainteresowane osoby przyjmowane są w punkcie obsługi interesantów Zespołu w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1 w godzinach:

Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek - Czwartek:  8.00 – 16.00

Piątek: 8.00 - 15.00

.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • osoba zainteresowana

 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (np. w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych)

 • za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego kierownik ośrodka pomocy społecznej

Formularz wniosku


Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy,

 • cel uzyskania orzeczenia (np. możliwość korzystania z określonych ulg czy uprawnień osób niepełnosprawnych taki jak zasiłek pielęgnacyjny, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych/warsztatach terapii zajęciowej itp. ),

 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej (m.in. informacje o tym, czy dana pobiera świadczenia z ubezpieczania społecznego i czy ubiegała się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności),

 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku


Ważne!

Nie ma ujednoliconego wzoru wniosku stosowanych w całym kraju. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego.

Dodatkowa dokumentacja:


Do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną (np. historię choroby, szpitalne karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych itp.);

 • zaświadczenie lekarskie –wydawane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (jest ważne miesiąc od daty wydania dlatego ważne w tym terminie złożyć wniosek);

 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 • oświadczenie o miejscu stałego pobytu

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną;

 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;

 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek musi być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w w/w terminach powiatowy zespół jest zobowiązany do powiadomienia wnioskodawcy o nowym terminie załatwienia sprawy i podania przyczyn zwłoki.

Metadane

Data publikacji : 27.11.2018
Data modyfikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry