Biuletyn Informacji Publicznej Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności? - Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 06.09.2018, 09:41

Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 22 lipca 2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1803) od 1 stycznia 2010 roku wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie funkcjonuje w strukturze Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Obejmuje swoim zasięgiem gminy: Ząbki, Zielonka, Marki, Wołomin, Kobyłka, Tłuszcz, Radzymin, Klembów, Poświętne, Jadów, Strachówka, Dąbrówka. Zgodnie z właściwością miejscową Zespół przyjmuje mieszkańców powiatu wołomińskiego, osoby bezdomne, a także osoby przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywające w zakładach karnych i poprawczych, przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia. Siedzibą Zespołu jest budynek Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie.

Zainteresowane osoby przyjmowane są w punkcie obsługi interesantów Zespołu w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1 w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • osoba zainteresowana

 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (np. w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych)

 • za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego kierownik ośrodka pomocy społecznej

Formularz wniosku


Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy,

 • cel uzyskania orzeczenia (np. możliwość korzystania z określonych ulg czy uprawnień osób niepełnosprawnych taki jak zasiłek pielęgnacyjny, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych/warsztatach terapii zajęciowej itp. ),

 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej (m.in. informacje o tym, czy dana pobiera świadczenia z ubezpieczania społecznego i czy ubiegała się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności),

 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku


Ważne!

Nie ma ujednoliconego wzoru wniosku stosowanych w całym kraju. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego.

Dodatkowa dokumentacja:


Do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną (np. historię choroby, szpitalne karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych itp.);

 • zaświadczenie lekarskie –wydawane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (jest ważne miesiąc od daty wydania dlatego ważne w tym terminie złożyć wniosek);

 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną;

 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;

 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek musi być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w w/w terminach powiatowy zespół jest zobowiązany do powiadomienia wnioskodawcy o nowym terminie załatwienia sprawy i podania przyczyn zwłoki.

Metadane

Data publikacji 22.07.2015
Data modyfikacji 22.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko
©1999-2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL