Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

 zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu    

 

Wymagania niezbędne

- posiadanie dyplomu ukończenia jednej ze szkół: kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

 - posiadanie obywatelstwa polskiego

 - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie,

 - nieposzlakowana opinia,

 - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 - znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, znajomość
     kodeksu  postępowania administracyjnego

 - preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

Wymagania pożądane:

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

 - cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących na terenie działania,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych,
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 • opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym,
 • sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania,
 • sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w rejonie działania,
 • wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (TT-Pomost) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych,
 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych. 

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki i przemieszczaniem się po terenie gminy Poświętne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (cv),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dokumentów potwierdzające staż pracy,
 • podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do ogłoszenia o naborze.
 • oświadczenie o posiadanym, obywatelstwie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze. 

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny”:

 • osobiście do siedziby Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,
 • elektronicznie na adres: gops@ugposwietne.pl,
 • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne.

Dokumenty prosimy składać do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Socjalny w terminie do dnia 20.11.2020r. w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem w godzinach: - poniedziałek od 7.30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 18;00 - od środy do piątku od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, 05-326 Poświętne ul. Krótka 1 W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

VI. Pozostałe informacje:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- załącznik nr 2 - klauzula informacyjna.

- załącznik nr 3 - oświadczenia

Metadane

Data publikacji : 27.10.2020
Data modyfikacji : 27.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry