Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Poświętnem

05 – 326 Poświętne, ul. Krótka 1,  tel. 25 752-03-15

Poszukuje kandydata na stanowisko

pracownika socjalnego

 

 

Wymagania:


            1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,

            2. Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

               -  ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

               - ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika
                  socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,
                  polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zgodnie z art.116 ust.1
                  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U z 2016 r. poz. 930)

   3. nieposzlakowana opinia,

   4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

   5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

   6.znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i
        systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania
        alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
        kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:


            1. obsługa komputera, w tym programu TT Pomoc,

            2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

            3. rzetelność i systematyczność,

            4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

            5. doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej,

            6. umiejętność pracy w zespole,

            7. asertywność,

            8. odporność na stres.

Zakres czynności:


            1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z        
                pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń;
            2. prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie   
                pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do  
                funkcjonowania w środowisku;

           3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów,           
                kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób   
                potrzebujących;
            4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy 
                będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

           5.  skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

           6.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa         
                dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w          
                uzyskiwaniu pomocy;

            7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

            8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w
                zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk  
                społecznych;

            9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i      
                ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

          10. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji      takich osób i rodzin;

          11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na    
                  podniesienie jakości życia.


Wymagane dokumenty:


            1. list motywacyjny,

            2. życiorys (CV),

            3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

            4. kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy

 

Miejsce i termin składania ofert:


Dokumenty  prosimy przesłać na adres e-mail: opsposwietne@op.pl lub osobiście składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświetnem ul. Krótka 1 do dnia 10 marca 2017 r. bądź przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

z dopiskiem: „Oferta pracy – pracownik socjalny”

 

Grażyna Prostko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Metadane

Data publikacji : 23.01.2017
Data modyfikacji : 17.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry