Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Zadania pomocy społecznej

 

Jednym z głównych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie i pracowników socjalnych naszego Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.

Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest niezbędny do przyznania pomocy z Ośrodka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości finansowych Ośrodka.

Pomoc jaką może zapewnić Ośrodek Pomocy Społecznej to:

 • świadczenia pieniężne:   
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniki zdarzenia losowego,
  • zasiłek celowy związany z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 • świadczenia niepieniężne:   
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa,
  • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek, dożywianie dzieci,
  • niezbędne ubranie,
  • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;

Do zadań należy:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikająca z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 
 • prowadzenie bazy danych klientów Ośrodka przy zachowaniu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji przyznanych świadczeń;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w terenie,
 • sporządzanie decyzji z zakresu pomocy społecznej,
 • sprawdzanie zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie list wypłat na przyznane świadczenia,
 • sporządzanie raportów miesięcznych o wysokości składek zdrowotnych przyznanych przy zasiłku stałym na potrzeby ZUS,
 • rozliczanie faktur za przyznane obiady w szkołach,
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań na podstawie przyznanych świadczeń,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2018
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry