Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Edycja 2022. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

PROGRAMY RZĄDOWE

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022  

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Chęć udziału w Programie można zgłosić poprzez złożenie w GOPS Poświętne wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na dole strony

Osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie prawni zgłaszający chęć udziału w Programie są zobowiązani do dostarczenia wraz z dokumentami zgłoszeniowymi kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

Termin naboru wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności należy składać do dnia 20 października 2021 roku do godziny 15:30.

Informacji na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa udziela pani Monika Fetner, tel. 25 752 03 15.

 

Gmina Poświętne przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  67 626,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022 r. wynosi: 67 626,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.   
W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 2 osób niepełnosprawnych.
Zadanie będzie realizował - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Celem uczestnictwa w programie jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie im pomocy, odpowiadającej ich potrzebom. Usługi asystencji osobistej w sposób trwały poprawią jakość życia osobom potrzebującym, efektem czego będzie poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" zakresem swojego działania będzie realizował potrzeby osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie gminy Poświętne.

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2021
Data modyfikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Prostko
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Prostko

Opcje strony

do góry